Инвертор 1500W 24V→230V чистая синусоида (SP-1500L24V – Swipower)
  • Инвертор 1500W 24V→230V чистая синусоида (SP-1500L24V – Swipower)
  • Инвертор 1500W 24V→230V чистая синусоида (SP-1500L24V – Swipower)
  • Инвертор 1500W 24V→230V чистая синусоида (SP-1500L24V – Swipower)
  • Инвертор 1500W 24V→230V чистая синусоида (SP-1500L24V – Swipower)
  • Инвертор 1500W 24V→230V чистая синусоида (SP-1500L24V – Swipower)
  • Инвертор 1500W 24V→230V чистая синусоида (SP-1500L24V – Swipower)