Инвертор 1500W 48V→230V чистая синусоида (SP-1500L48V – Swipower)
  • Инвертор 1500W 48V→230V чистая синусоида (SP-1500L48V – Swipower)
  • Инвертор 1500W 48V→230V чистая синусоида (SP-1500L48V – Swipower)
  • Инвертор 1500W 48V→230V чистая синусоида (SP-1500L48V – Swipower)
  • Инвертор 1500W 48V→230V чистая синусоида (SP-1500L48V – Swipower)
  • Инвертор 1500W 48V→230V чистая синусоида (SP-1500L48V – Swipower)
  • Инвертор 1500W 48V→230V чистая синусоида (SP-1500L48V – Swipower)