Инвертор 2000W 48V→230V чистая синусоида (SP-2000L48V – Swipower)
  • Инвертор 2000W 48V→230V чистая синусоида (SP-2000L48V – Swipower)
  • Инвертор 2000W 48V→230V чистая синусоида (SP-2000L48V – Swipower)
  • Инвертор 2000W 48V→230V чистая синусоида (SP-2000L48V – Swipower)
  • Инвертор 2000W 48V→230V чистая синусоида (SP-2000L48V – Swipower)
  • Инвертор 2000W 48V→230V чистая синусоида (SP-2000L48V – Swipower)
  • Инвертор 2000W 48V→230V чистая синусоида (SP-2000L48V – Swipower)