Инвертор 2500W 48V→230V чистая синусоида (SP-2500L48V – Swipower)
  • Инвертор 2500W 48V→230V чистая синусоида (SP-2500L48V – Swipower)
  • Инвертор 2500W 48V→230V чистая синусоида (SP-2500L48V – Swipower)
  • Инвертор 2500W 48V→230V чистая синусоида (SP-2500L48V – Swipower)
  • Инвертор 2500W 48V→230V чистая синусоида (SP-2500L48V – Swipower)
  • Инвертор 2500W 48V→230V чистая синусоида (SP-2500L48V – Swipower)
  • Инвертор 2500W 48V→230V чистая синусоида (SP-2500L48V – Swipower)