Инвертор 3000W 48V→230V чистая синусоида (SP-3000L48V – Swipower)
  • Инвертор 3000W 48V→230V чистая синусоида (SP-3000L48V – Swipower)
  • Инвертор 3000W 48V→230V чистая синусоида (SP-3000L48V – Swipower)
  • Инвертор 3000W 48V→230V чистая синусоида (SP-3000L48V – Swipower)
  • Инвертор 3000W 48V→230V чистая синусоида (SP-3000L48V – Swipower)
  • Инвертор 3000W 48V→230V чистая синусоида (SP-3000L48V – Swipower)
  • Инвертор 3000W 48V→230V чистая синусоида (SP-3000L48V – Swipower)